ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden

Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige dienstverlening van Performance Gym Alkmaar zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2: Aanmelding, inschrijving

1. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de website www.performancegymalkmaar.nl of bij Performance Gym Alkmaar. Het lidmaatschap vangt aan op de door het lid aangegeven startdatum. Het lid is vanaf de startdatum het lidmaatschapsgeld verschuldigd.

2. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar na overleg en goedkeuring van Performance Gym Alkmaar. Strippenkaarten zijn niet overdraagbaar

3. Bij lidmaatschap dient het inschrijf formulier volledig en naar waarheid te worden ingevuld.

4. Naar aanleiding van het niet naar waarheid invullen van het inschrijfformulier kan een deelnemer, voor deelname aan Strength & Conditioning of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

5. De directie van Performance Gym Alkmaar is gemachtigd personen te weigeren en/of eenzijdig hun abonnement(en) op te zeggen zonder dat restitutie van abonnementskosten en/of gelden is verschuldigd als men zich niet aan de huisregels houdt. Artikel 3 lid 11 van de algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn, tarieven, opzegging en betalingsvoorwaarden

1. Een lidmaatschap kan op ieder willekeurig moment worden gestart. Lidmaatschappen worden aangegaan vanaf de eerste dag van de maand. Indien een lidmaatschap wordt aangevangen op een andere dag dan de eerste dag van de maand, zal het lidmaatschapsgeld voor de eerste maand naar rato van het aantal resterende dagen van de maand in rekening worden gebracht en worden geïncasseerd van de rekening van het lid.

2. Er wordt een opzegtermijn van een maand toegepast na een periode van 3 maanden, en tot die tijd word het abonnementsgeld volledig geïncasseerd, ongeacht het moment van opzeggen. Er is geen restitutie van abonnementsgeld mogelijk. Opzeggingen worden geacht te zijn gedaan per einde van de maand.

3. Het is niet toegestaan abonnementen tijdelijk te beëindigen wegens vakantie. In het geval van langdurige afwezigheid (anders dan vakantie) is tijdelijk stopzetten van abonnementen in overleg bespreekbaar met Performance Gym Alkmaar. Een verzoek dient uiterlijk 1 maand voorafgaand aan het vertrek te worden gedaan per e-mail. Of het abonnement tijdelijk wordt stopgezet wordt beslist door Performance Gym Alkmaar en per e-mail medegedeeld. Zonder de bevestiging van de tijdelijke stopzetting is het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Artikel 4 lid 1 van de algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

4. Een opzegging dient schriftelijk bij Performance Gym Alkmaar ingediend te worden. Dit mag ook doormiddel van een email. Het abonnement wordt pas beëindigd ná een schriftelijke (email) bevestiging van Performance Gym Alkmaar.

5. Het lidmaatschapsgeld is per kalendermaand verschuldigd en zal per automatische incasso worden geïncasseerd. De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld wordt uiterlijk op de eerste van iedere maand geïncasseerd en wordt bij wijze van vooruitbetaling voldaan.

6. Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden.

7. Bij het niet tijdig ontvangen van het verschuldigde maandbedrag door stornering of andere oorzaak wordt het lid verzocht het abonnementsgeld zo spoedig mogelijk te voldoen, doch uiterlijk voor de 7e van de maand. Is het lidmaatschapsgeld dan nog niet voldaan wordt een aanmaning verzonden, waarin het lid 14 dagen tijd krijgt het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Mocht er binnen dit termijn niet betaald worden is Performance Gym Alkmaar gemachtigd om extra incassokosten in rekening te brengen.

8. Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan toegang tot de trainingen bij Performance Gym Alkmaar worden ontzegd totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.

9. Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan kan het lidmaatschap pas worden beëindigd na betaling van alle openstaande bedragen.

10. Performance Gym Alkmaar behoudt zich het recht om de lidmaatschapstarieven te wijzigen en te indexeren. Leden worden tenminste 1 maand voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.

11. Performance Gym Alkmaar behoudt zich het recht de toegang tot Performance Gym Alkmaar te weigeren indien een lid zich niet houdt aan de dan geldende huisregels. In geval van beëindiging van het lidmaatschap door een van de medewerkers van Performance Gym Alkmaar zijn uitstaande abonnementskosten en/of gelden invorderbaar nog worden getraind tot het eind van die lopende maand.

Artikel 4: Blessures/Ziekte door training

1. In geval van ziekte of een blessure of ander letsel waardoor deelname aan de training niet meer mogelijk is kan na toestemming van Performance Gym Alkmaar het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet, uitgezonderd blessure en/of ziektes van korter dan 4 weken. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.

2. Het volgen van trainingen bij Performance Gym Alkmaar is voor eigen risico. Performance Gym Alkmaar is niet aansprakelijk voor blessures en/of beperkingen bij leden ontstaan voor, tijdens of na een training of trainingen

3. Het is niet toegestaan te trainen onder invloed van drank en/of drugs.

Artikel 5: Openingstijden

1. Performance Gym Alkmaar behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is Performance Gym Alkmaar gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten. Performance Gym Alkmaar behoudt zich het recht voor om gedurende twee weken aaneengesloten te sluiten in verband met vakantie zonder dat het lid recht heeft op restitutie van betaalde abonnementskosten en / of gelden.

2. Performance Gym Alkmaar houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden, verbouwing of onvoorziene gebeurtenissen de openingstijden aan te passen en/ of te sluiten zonder dat het lid recht heeft op restitutie van de lesgelden.

Artikel 6: Programma, Risico en aansprakelijkheid

1. Op Performance Gym Alkmaar rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Door het intensieve karakter van Strength & Conditioning trainingen is het mogelijk dat er overbelasting bij leden ontstaat. Voor de deelnemer ligt er de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden aan de coaches. Deelname aan de Strength & Conditioning trainingen en andere activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.

2. Het lid is verplicht bestaande / voormalige blessures voorafgaand aan de trainingen te melden opdat hier rekening mee gehouden kan worden tijdens de trainingen. Performance Gym Alkmaar is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier bij de aanmelding. Performance Gym Alkmaar is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of trainingen.

3. Performance Gym Alkmaar is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven om eventueel letsel te voorkomen.

4. Performance Gym Alkmaar is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

5. Performance Gym Alkmaar is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

6. Performance Gym Alkmaar is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Performance Gym Alkmaar. De aansprakelijkheid is echter gemaximaliseerd tot een bedrag gelijk aan het lidmaatschapsgeld over 12 maanden.

Artikel 7: Huisregels & algemene voorwaarden

1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van Performance Gym Alkmaar. De huisregels staan op de website van www.performancegymalkmaar.nl.

2. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Performance Gym Alkmaar is Nederlands recht van toepassing, de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar is bevoegd kennis te nemen van geschillen ten aanzien van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

3. Het lid verklaart zich door inschrijving bij Performance Gym Alkmaar akkoord met de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden en de huisregels.