ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden

Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige dienstverlening van Performance Gym Alkmaar zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2: Aanmelding, inschrijving

a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de website www.performancegymalkmaar.nl of bij de balie van Performance Gym Alkmaar.

b. Het lidmaatschap vangt aan op de door het lid aangegeven startdatum na opgave via de website www.performancegymalkmaar.nl en inschrijving bij de balie van Performance Gym Alkmaar. Het lid is vanaf de startdatum het lidmaatschapsgeld verschuldigd.

c. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar na overleg en goedkeuring van Performance Gym Alkmaar.

d. Bij lidmaatschap dient het inschrijf formulier volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden aan Performance Gym Alkmaar.

e. Naar aanleiding van het niet naar waarheid invullen van het inschrijfformulier kan een deelnemer, voor deelname aan strenght & Conditioning of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

f. De directie van Performance Gym Alkmaar is gemachtigd personen te weigeren en/of eenzijdig hun abonnement(en) op te zeggen zonder dat restitutie van abonnementskosten en/of gelden is verschuldigd als men zich niet aan de huisregels houdt. Artikel 3 sub m van de algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn, tarieven, opzegging en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap kan op ieder willekeurig moment worden gestart. Er wordt een opzegtermijn van een maand toegepast, en tot die tijd word het abonnements geld volledig geïncasseerd, ongeacht het moment van opzeggen. Er is geen restitutie van abonnementsgeld mogelijk. Een uitzondering op deze regel geldt op het onbeperkt jaar abonnement. Bij voortijdig beëindigen van een afgesloten onbeperkt jaar abonnement waarbij een reductie van 10% op het maandbedrag van toepassing is vordert Performance Gym Alkmaar de 10% reductie over de afgelopen maandbedragen terug

b. Het is niet toegestaan abonnementen tijdelijk te beëindigen wegens vakantie. In het geval van langdurige afwezigheid is tijdelijk stopzetten van abonnementen in overleg bespreekbaar met Performance Gym Alkmaar. Of het abonnement tijdelijk wordt stopgezet wordt beslist door Performance Gym Alkmaar en schriftelijk dan wel per e-mail medegedeeld. Zonder de bevestiging van de tijdelijke stopzetting is het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Artikel 4 sub a van de algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

c. Het lidmaatschapsgeld is per kalendermaand verschuldigd en zal per automatische incasso worden geïncasseerd.

d. Lidmaatschappen worden aangegaan vanaf de eerste dag van de maand. Indien een lidmaatschap wordt aangevangen op een andere dag dan de eerste dag van de maand, zal het lidmaatschapsgeld voor de eerste maand naar rato van het aantal resterende dagen van de maand in rekening worden gebracht en worden geïncasseerd van de rekening van het lid.

e. Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden.

f. Bij opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van de lopende maand. Nadat het lidmaatschap is beëindigd kan er uiteraard nog worden getraind tot het eind van die lopende maand.

g. Een opzegging dient schriftelijk bij ingediend te worden. Dit mag ook doormiddel van een email. Het abonnement wordt pas beeindigd ná een schriftelijke (email) bevestiging van Performance Gym Alkmaar.

h. De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld wordt op de eerste van iedere maand geïncasseerd en geldt steeds voor die betreffende maand.

i. Bij het niet tijdig ontvangen van het verschuldigde maandbedrag door stornering of andere oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning verzonden, waarin je 14 dagen tijd krijgt het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Mocht er binnen dit termijn niet betaald worden is Performance Gym Alkmaar gemachtigd om extra incassokosten in rekening te brengen.

j. Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan toegang tot de trainingen bij Performance Gym Alkmaar worden ontzegd totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.

k. Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan kan het lidmaatschap pas worden beëindigd na betaling van alle openstaande bedragen.

l. Performance Gym Alkmaar behoudt zich het recht om nieuwe tarieven te indexeren. Leden worden tenminste 3 maanden voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.

m. Performance Gym Alkmaar behoudt zich het recht de toegang tot Performance Gym Alkmaar te weigeren indien een lid zich niet houd aan de dan geldende huisregels. In geval van beëindiging van het lidmaatschap door een van de medewerkers van Performance Gym Alkmaar zijn uitstaande abonnementskosten en/of gelden invorderbaar.

Artikel 4: Blessures/Ziekte door training

a. In geval van ziekte of een blessure of ander lestel waardoor deelname aan de training niet meer mogelijk is kan na toestemming van Performance Gym Alkmaar het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet, uitgezonderd blessure en/of ziektes van korter dan 1 week. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.

b. Het volgen van trainingen bij Performance Gym Alkmaar is voor eigen risico. Performance Gym Alkmaar is niet aansprakelijk voor blessures en/of beperkingen bij leden ontstaan voor, tijdens of na een training of trainingen.

c. Het is niet toegestaan te trainen onder invloed van drank en/of drugs.

Artikel 5: Openingstijden

a. Performance Gym Alkmaar behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is Performance Gym Alkmaar gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten.

b. Performance Gym Alkmaar houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden, verbouwing of onvoorziene gebeurtenissen de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde abonnementskosten en/of gelden.

Artikel 6: Programma, Risico en aansprakelijkheid

a. Op Performance Gym Alkmaar rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Door het intensieve karakter van Strenght & Conditioning trainingen is het mogelijk dat er overbelasting bij leden ontstaat. Voor de deelnemer ligt er de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden aan de instructeur . Deelname aan de Strength & Conditioning trainingen en andere activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.

b. Performance Gym Alkmaar is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of trainingen.

c. Performance Gym Alkmaar is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven om eventueel letsel te voorkomen.

d. Performance Gym Alkmaar is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

e. Performance Gym Alkmaar is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

f. Performance Gym Alkmaar is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring.

g. Performance Gym Alkmaar is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Performance Gym Alkmaar. De aansprakelijkheid is echter gemaximaliseerd tot een bedrag gelijk aan het lidmaatschapsgeld over 12 maanden.

Artikel 7: Huisregels & algemene voorwaarden

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van Performance Gym Alkmaar. De huisregels staan op de website van www.performancegymalkmaar.nl

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Performance Gym Alkmaar is Nederlands recht van toepassing.

b. De cursist verklaart zich door inschrijving bij Performance Gym Alkmaar akkoord met de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden en de huisregels.